Zdravotní a sociální pojištění 2024: O kolik se zvýší minimální zálohy pro OSVČ?

  • home icon
  • blog
  • Příspěvek: Zdravotní a sociální pojištění 2024: O kolik se zvýší minimální zálohy pro OSVČ?

FND firma na důvěru 02.10.2023

Zdravotní a sociální pojištění 2024: O kolik se zvýší minimální zálohy pro OSVČ?

Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ se v příštím roce opět zvýší. Víme, o kolik to bude podle současných pravidel a jak moc vzrostou v důsledku platnosti konsolidačního balíčku.

Příští rok dojde opět k navýšení minimálních záloh pro OSVČ. Vyplývá to z nařízení, které na svém zasedání schválila vláda.

Tento dokument stanovuje všeobecný vyměřovací základ za rok 2022 a přepočítací koeficient pro jeho úpravu, který vychází ze statistik za první pololetí roku 2023. Společně popisují růst průměrných mezd a výsledkem jejich součinu je očekávaná průměrná mzda v roce 2024.

Průměrná mzda v roce 2024

Schválené nařízení stanovuje všeobecný vyměřovací základ ve výši 40 638 Kč a přepočítací koeficient pak činí 1,0819. Průměrná mzda pro rok 2024 se po zaokrouhlení na celé Kč nahoru odhaduje na 43 967 Kč. V letošním roce činila průměrná mzda 40 324 Kč.

Sociální pojištění 2024

Zálohu na sociální, resp. důchodové pojištění odvozujeme od dosaženého zisku – přesněji daňového základu. Vyměřovací základ OSVČ se stanovuje jako jedna polovina jeho dvanáctiny – tedy v případě, že je činnost vykonávána po celý rok. Sazba pojištění činí 29,2 %.

Pokud je vyměřovací základ nižší než stanovený minimální vyměřovací základ, platí pro vás právě ten minimální. Znamená to, že budete platit stanovenou minimální zálohu na pojistné.

Minimální záloha pro hlavní činnost

Pro výpočet minimální zálohy pro hlavní činnost potřebujeme spočítat minimální měsíční vyměřovací základ. Ten stanovíme jako jednu čtvrtinu průměrné mzdy, kterou jsme zaokrouhlili na celé Kč nahoru, tedy 10 992 Kč.

Minimální zálohu na sociální pojištění pro rok 2024 spočteme jako 29,2 % z minimálního měsíčního vyměřovacího základu. Opět zaokrouhlíme na celé Kč nahoru. Získáme 3210 Kč (letos to je 2944 Kč).

Minimální záloha pro vedlejší činnost

Pro výpočet minimální zálohy pro vedlejší činnost musíme znát minimální měsíční vyměřovací základ pro vedlejší činnost. Ten stanovíme jako jednu desetinu průměrné mzdy, kterou zaokrouhlíme na celé Kč nahoru. Vyjde 4397 Kč.

Minimální zálohu pak vypočteme jako 29,2 % z minimálního měsíčního vyměřovacího základu pro vedlejší činnost, opět po zaokrouhlení na celé Kč nahoru. Vyjde 1284 Kč (letos 1178 Kč).

Rozhodná částka u vedlejší činnosti

V příštím roce se změní i výše tzv. rozhodné částky. Ta ovlivňuje fakt, zda se OSVČ vykonávající vedlejší činnost musí, či nemusí účastnit důchodového pojištění (OSVČ vykonávající hlavní činnost jsou povinné se účastnit vždy). V případě, že příjem z vedlejší činnosti po odpočtu výdajů dosáhne aspoň rozhodné částky, vzniká účast povinně.

Rozhodná částka pro vedlejší činnost se stanovuje jako 2,4násobek čísla, které získáme součinem všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se účast na důchodovém pojištění posuzuje, a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu. Tedy hodnotami, které zmiňujeme v úvodu článku. Na rozdíl od výpočtu samotné průměrné mzdy se zde ale v průběhu nezaokrouhluje – to až na konci, a to opět na celé koruny nahoru.

Rozhodnou částku pro rok 2023 získáme jako 40 638 × 1,0819 × 2,4 = 105 520 Kč.

V případě, že vaše příjmy z vedlejší činnosti po odečtení výdajů za rok 2023 nepřesáhnou tuto hranici, nemusíte za daný rok platit důchodové pojištění a v roce 2024 ani zálohy. Neplatit zálohy ale neznamená vždy se vyhnout pojistnému. Opět záleží, jaké vám vyjdou po skončení roku 2024 příjmy po odečtení výdajů. Z výsledku vyplyne, zda budete muset případně pojistné za ten rok zpětně doplatit. Pokud rozhodnou částku přesáhnete, budete platit i zálohy v následujícím roce.

Netrvá-li vaše činnost celý rok, snižuje se tato rozhodná částka poměrně o dvanáctinu za každý měsíc, ve kterém jste vedlejší samostatnou činnost nevykonávali nebo jste měli jako OSVČ po celý měsíc nárok na nemocenské, dlouhodobé ošetřovné či peněžitou pomoc v mateřství. Tj. o 8065 Kč za rok 2023 a o 8794 Kč za rok 2024 (opět jsme zaokrouhlili na celé Kč nahoru).

Nové zálohy po přehledu

Pokud budete v příštím roce 2024 pokračovat v podnikání, budete novou výši záloh platit až od měsíce následujícího po tom, ve kterém bude podán (nebo má být podán) Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2023. Pokud byste svůj podnik příští rok teprve rozjížděli, budou pro vás platit minimální zálohy platné pro rok 2024 od počátku činnosti.

Jak do záloh promluví nová právní úprava

V rámci plánovaných změn chce vláda postupně navýšit minimální vyměřovací základ. Růst má tři roky po sobě vždy o 5 % (každý rok cca o 600 Kč měsíčně více na zálohách) tak, aby nakonec byl na úrovni 40 % průměrné mzdy (nyní je to 25 % průměrné mzdy), tedy zhruba na úroveň minimální mzdy.

Minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost se pak má zvýšit od příštího roku z 10 % na 11 % průměrné mzdy.

Kromě toho se mají odvody zvýšit ale i OSVČ, které platí vyšší než minimální pojistné. U těch se vyměřovací základ stanovuje jako 50 % daňového základu. Nově se má vyměřovací základ stanovovat od příštího roku jako 55 % daňového základu. Tato změna se tedy minimálních záloh netýká. I její dopady jsme ale vyčíslovali v modelových příkladech, na kterých jsme si ilustrovali důsledky nové právní úpravy.

Sociální pojištění 2024 (2.0)

Máme-li do výpočtů aplikovat navýšení minimálního měsíčního vyměřovacího základu pro hlavní činnost na 30 % pro příští rok, bude ten se zohledněním nové úrovně průměrné mzdy pro rok 2024 činit 13 191 Kč a minimální záloha pro hlavní činnost pak 3852 Kč.

Minimální zálohy pro OSVČ na vedlejší činnost se pak budou stanovovat z vyměřovacího základu odpovídajícího 11 % průměrné mzdy, tedy z částky 4837 Kč. Nová výše záloh pro příští rok by tedy měla činit 1413 Kč.

Nemocenské pojištění 2024

Výše rozhodného příjmu, který u zaměstnanců zakládá povinnou účast na nemocenském a důchodovém pojištění,zůstane stejná jako letos (v roce 2023 ale oproti předchozímu roku vzrostla ze 3500 Kč na 4000 Kč).

Rozhodný příjem se stanovuje jako jedna desetina průměrné mzdy pro daný rok zaokrouhlená na pětistovky dolů, takže v příštím roce opět bude opět ve výši 4000 Kč. (Pro zaměstnané s příjmem do 4000 Kč měsíčně to tedy znamená, že se nebudou účastnit nemocenského, a tím ani důchodového pojištění).

Z této částky odvodíme i to, že minimální vyměřovací základ u nemocenského pojištění u OSVČ, který činí dvojnásobek této hodnoty, bude pro rok 2024 opět 8000 Kč.

Tyto dvě věci spolu souvisí, protože minimální měsíční základ pro pojistné na nemocenské pojištění nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.

Z minimálního vyměřovacího základu pak odvozujeme minimální zálohu pro OSVČ, které mají účast na nemocenském pojištění dobrovolnou. V současné době činí sazba 2,1 % z minimálního vyměřovacího základu. Konsolidační balíček, který je nyní ve schvalování, ale počítá s navýšením této sazby na 2,7 %.

V případě, že by z balíčku z nějakého důvodu tato změna vypadla, bude podle současných pravidel minimální záloha na nemocenské pojištění pro OSVČ ve výši 168 Kč. Pokud ale dojde k jeho schválení ve stávajícím znění (aspoň co se této části týče), bude nová minimální záloha pro rok 2024 ve výši 216 Kč měsíčně.

Zdravotní pojištění 2024

I pro výpočet minimálních záloh na zdravotní pojištění pro rok 2024 potřebujeme všeobecný vyměřovací základ (40 638 Kč) a přepočítací koeficient (1,0819), ze kterého byla stanovena průměrná mzda pro příští rok (43 967 Kč).

Vyměřovací základ pro výpočet záloh na zdravotní pojištění odpovídá jedné polovině dosažených příjmů po odečtení výdajů. Ať už jde o ty skutečně vynaložené, nebo uplatněné paušálem.

Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % a násobí se právě částkou vyměřovacího základu. Ten nemůže být nižší než minimální vyměřovací základ odvozený od průměrné měsíční mzdy (43 967 Kč), resp. její poloviny, tedy částky 21 983,50  (v případě necelého čísla nezaokrouhlujeme). Maximální vyměřovací základ není u zdravotního pojištění stanoven.

Polovinu průměrné měsíční mzdy tedy násobíme sazbou zdravotního pojištění 13,5 % a po zaokrouhlení na celé koruny nahoru získáme minimální zálohu na zdravotní pojištění pro rok 2024 ve výši 2968 Kč.

Zálohu na zdravotní pojištění je, na rozdíl od záloh na sociální pojištění, nutné uhradit do 8. dne následujícího měsíce.

Nová výše minimální zálohy se platí vždy od ledna. V případě, že už nyní platíte vyšší než minimální zálohu, která bude platit příští rok, změní se vám záloha až měsíc po podání přehledu OSVČ za rok 2023, který musíte odevzdat nejpozději do měsíce po podání daňového přiznání.

Záloha pro OBZP zatím není jasná

Výpočet minimální zálohy na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) se odvozuje od výše minimální mzdy pro daný rok. Činí 13,5 % z aktuální výše minimální mzdy pro daný rok a zaokrouhluje se případně na celé koruny nahoru.

Zatím není jasné, zda pro příští rok vzroste i minimální mzda, proto nelze zatím s určitostí stanovit ani výši minimální zálohy pro OBZP.

Zdroj: mesec.cz

NACHYTŘETE SE

Nové články

benefits backgound
DŮVĚRYHODNOST

DŮVĚRYHODNOST

Důvěra se nedá koupit, musíme si ji zasloužit svými činy a výsledky.


Spolehněte se na nás.

BEZSTAROSTNOST

BEZSTAROSTNOST

Zajistíme za vás všechny papíry, oběhneme úřady a zajistíme financování.


Vy žijte

ODHODLÁNÍ

ODHODLÁNÍ

Ne pro nás není odpověď. Hledáme takové řešení, které dává smysl.


Vám i nám.

EMPATIE

EMPATIE

Chápeme vaše problémy i obavy. Pomůžeme vám najít řešení.


Nasloucháme.

KOMPLEXNOST

KOMPLEXNOST

Ten umí to a ten zas tohle. V FND za vás vyřešíme vše co je třeba.


Pod jednou střechou.