Jak funguje insolvence

FND firma na důvěru FNDfinance 27.04.2023

Jak funguje insolvence

V moderní společnosti jsou dluhy naprosto běžným jevem. Co si ale počít, když člověk dluží několika věřitelům naráz? Jestliže má upřímný zájem splácet své závazky, může požádat o insolvenci. Díky insolvenčnímu řízení bude uspokojena co největší část pohledávek věřitelů a dlužník se vymaní z dluhové pasti.

Co je insolvence

Pojem insolvence může mít dva významy, které spolu úzce souvisí. Jako insolvence se označuje situace, kdy se dlužník dostane do stavu platební neschopnosti. Musí ale dlužit minimálně dvěma věřitelům naráz a nebýt schopen splácet své závazky z objektivních důvodů. Někdy se pak také říká, že je v úpadku nebo že vyhlásil osobní bankrot.

Dále se insolvence používá jako označení pro insolvenční řízení, během kterého se stanovuje způsob vypořádání dluhů. Předmětem insolvenčního řízení je úpadek dlužníka. O podmínkách insolvence, způsobech vypořádání dluhů a průběhu celého insolvenčního řízení přitom rozhoduje insolvenční zákon (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů).

Mezi lidmi bývá insolvence většinou vnímána velmi negativně, proto je důležité zdůraznit, že se nejedná o žádný trest. Cílem insolvence je pomoci dlužníkovi splatit co největší část dluhů a uspokojit co nejvíce pohledávek věřitelům. Do jisté míry může být výhodná pro obě strany, protože dává dlužníkovi možnost osvobodit se od dluhů. Věřitelům zase poskytuje jistotu, že alespoň část jejich pohledávek bude uspokojena.

Podmínky insolvence

Aby mohl dlužník požádat o zahájení insolvenčního řízení, musí podle insolvenčního zákona splňovat tři podmínky:

 • dluží dvěma nebo více věřitelům naráz,
 • jeho nezaplacené závazky jsou více než 30 dní po splatnosti,
 • není schopen své závazky splácet ze skutečně objektivních důvodů.

Možnosti řešení úpadku dlužníka

Insolvence se pochopitelně netýká jen fyzických osob. Do insolvenčního řízení se mohou dostat i podniky nebo právnické osoby. Podle toho se zvolí vhodný postup, jak řešit úpadek dlužníka. Existují tři možnosti:

 • konkurs – veškerý majetek dlužníka je prodán a z finančních prostředků se uspokojí pohledávky věřitelů, což je vhodné pro insolvenci právnických osob,
 • reorganizace – podnik zůstává v provozu a probíhá jeho ozdravení, pohledávky jsou spláceny průběžně, což je vhodné pro firmy v insolvenci,
 • oddlužení (osobní bankrot) – dluhy se splácí podle splátkového kalendáře, což je vhodné pro fyzické osoby v insolvenci.

Průběh insolvence

Samotné insolvenční řízení má přesně daný harmonogram, podle kterého probíhá. Nejprve je nutné podat návrh na zahájení insolvenčního řízení ke krajskému soudu, pod který spadá trvalé bydliště dlužníka. Návrh může podat jak sám dlužník, tak i některý z věřitelů.

Druhým nezbytným krokem je podání návrhu na oddlužení, což už může učinit pouze sám dlužník. Jestliže podnět k zahájení řízení přišel ze strany věřitele, má dlužník 30 kalendářních dní na to, aby soudu dodal návrh na oddlužení.

Ve chvíli, kdy jsou k soudu doručeny všechny nezbytné písemnosti, může dojít k zahájení samotného řízení. Od této chvíle platí, že nesmí být na majetku dlužníka prováděny žádné exekuce. Věřitelé mají celkem dva měsíce na to, aby přihlásili všechny své pohledávky. Pokud tak včas neučiní, nelze nepřihlášené pohledávky vymáhat.

Po zahájení insolvenčního řízení musí soud také prověřit, zda se dlužník skutečně nachází v úpadku, či nikoliv. Pokud ano, vydá rozhodnutí o úpadku. V něm musí být uvedeny následující informace:

 • zjištění úpadku dlužníka,
 • určení insolvenčního správce,
 • informace o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí,
 • výzva věřitelům, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili svá zajišťovací práva k dlužníkovu majetku,
 • výzva věřitelům, aby přihlásili své pohledávky do insolvence (mají na to dva měsíce),
 • uložení povinnosti, aby dlužník ve stanovené lhůtě sestavil a odevzdal insolvenčnímu správci seznam majetku a svých dlužníků.

Pak už záleží na tom, zda soud povolí oddlužení. Pokud ano, musí ještě rozhodnout o způsobu vypořádání dluhů. Poté začne běžet splátkový kalendář. V tomto případě je potřeba vzít v potaz to, že v roce 2019 byla přijata novela insolvenčního zákona, která upravuje podmínky a dobu splácení pohledávek. Mezi zásadní změny patří:

 • dlužník nemusí během pěti let uhradit ani 30 procent dlužné částky, jestliže soud uzná, že vyvinul maximální snahu při splácení,
 • pokud dlužník uhradí alespoň 60 procent dlužné částky během tří let, budou mu zbylé dluhy odpuštěny,
 • osoby v invalidním a starobním důchodu mohou požádat o zkrácenou formu oddlužení (tříletou variantu).

Zároveň se v roce 2022 intenzivně hovořilo o tom, že by se měla standardní doba oddlužení zkrátit z pěti let na tři roky. Česká republika má totiž jako jedna z mála zemí Evropské unie standardní dobu oddlužení pět let. U naprosté většiny ostatních států už byla sjednocena na tři roky.

Konec insolvence

K ukončení insolvence může dojít několika různými způsoby:

 • dlužník uhradí pohledávky všem věřitelům v plné výši,
 • dlužník splatí alespoň 60 procent dlužné částky během tří let,
 • dlužník splatí alespoň 30 procent dlužné částky během pěti let,
 • dlužník uhradí méně než 30 procent dlužné částky během pěti let a soud uzná, že vynaložil veškeré úsilí k uhrazení dluhů.

Seznam dlužníků v insolvenci

Jak hledat osoby v insolvenci? Průběh insolvenčního řízení je veřejný, takže si ho může v insolvenčním rejstříku, který spravuje Ministerstvo vnitra, prohlédnout úplně každý. V tomto elektronickém systému najdete všechny dlužníky, u kterých došlo k zahájení insolvenčního řízení po 1. 1. 2008. V rejstříku si lze prohlížet i všechny části spisů. K faktickému vymazání záznamu z insolvenčního rejstříku nikdy nedojde. Tyto záznamy se musí uchovávat doživotně, proto jsou pouze znepřístupněny pro veřejnost. Znepřístupnění záznamu se navíc neprovádí bezprostředně po ukončení insolvence, ale až po pěti letech.

Kalkulačka insolvence

Dlužníci se často zajímají o to, jakou měsíční částku budou v rámci splátkového kalendáře vlastně splácet. K orientačnímu výpočtu mohou využít kalkulačku splátek pro oddlužení, kterou spravuje Ministerstvo vnitra. Výpočet insolvence prostřednictvím kalkulačky je však orientační, a proto ho musíte brát s rezervou. Není zde totiž zohledněna odměna insolvenčního správce a další výdaje.

Půjčka v insolvenci

Je vůbec možné si koupit auto na splátky v insolvenci? Zákon nic takového nezakazuje, takže ano. Dlužník ale jen velmi těžko narazí na věřitele, který mu bude chtít půjčit. Na druhou stranu se dlužníkům důrazně nedoporučuje sjednávat si během insolvence další půjčky. Dlužník se totiž může velmi rychle dostat do situace, kdy nebude schopen splácet ani jednomu z věřitelů. Půjčka po skočení insolvence by ale už neměla být problém.

Autor: FND Finance s.r.o.

Zdroj: Měšec.cz

NACHYTŘETE SE

Nové články

benefits backgound
DŮVĚRYHODNOST

DŮVĚRYHODNOST

Důvěra se nedá koupit, musíme si ji zasloužit svými činy a výsledky.


Spolehněte se na nás.

BEZSTAROSTNOST

BEZSTAROSTNOST

Zajistíme za vás všechny papíry, oběhneme úřady a zajistíme financování.


Vy žijte

ODHODLÁNÍ

ODHODLÁNÍ

Ne pro nás není odpověď. Hledáme takové řešení, které dává smysl.


Vám i nám.

EMPATIE

EMPATIE

Chápeme vaše problémy i obavy. Pomůžeme vám najít řešení.


Nasloucháme.

KOMPLEXNOST

KOMPLEXNOST

Ten umí to a ten zas tohle. V FND za vás vyřešíme vše co je třeba.


Pod jednou střechou.