Na konci roku propadnou státu nemovitosti s nejasným majitelem

  • home icon
  • blog
  • Příspěvek: Na konci roku propadnou státu nemovitosti s nejasným majitelem

FND firma na důvěru 30.09.2023

Na konci roku propadnou státu nemovitosti s nejasným majitelem

Stát hledá majitele pozemků a staveb, které nemají v katastru nemovitostí správně zapsané vlastníky. Jste mezi nimi? Přihlásit se o svůj majetek máte čas už jen do konce roku, poté propadne státu.

Už jen 3 měsíce a pár dní zbývají do termínu, kdy státu bezplatně spadne takříkajíc do klína téměř 350 tisíc nemovitostí, u kterých není v katastru nemovitostí správně vyznačený majitel. Z velké části jde o nemovitosti, jejichž někdejší vlastníci zemřeli, ale majetky se například nedostaly do dědického řízení, nebo je zápis v katastru uveden chybně. A tak je po celé České republice řada nemovitostí, o které by se stále ještě někdo mohl přihlásit a získat je, kdyby věděl, že jeho předek (třeba i vzdálený) po sobě něco zanechal.

Na seznamech Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) je stále 342 952 položek, u kterých je vlastník nedostatečně identifikovaný, nebo úplně neznámý a dalších 121 423 nedostatečně identifikovaných osob. Jde zejména o pozemky, kterými jsou nejčastěji orná půda, louky, ale také ovocné sady, lesy, vodní plochy, nebo i chmelnice. K nalezení jsou však i budovy, jako například rodinné a bytové domy, chaty nebo garáže. Nejvíce takových nemovitostí je v Brně a ve Středočeském kraji.

Stát se pokouší najít majitele problematických nemovitostí, které nemají na katastrálním úřadu správně zapsány svého vlastníka, už 10 let. Termín, kdy je možné uvést zápisy v katastru nemovitostí do pořádku, je 31. prosince 2023. Po tomto datu připadnou tyto nemovitosti státu.

Nedostatečně identifikovaného vlastníka má nemovitost buď v případě, že nemá v katastru nemovitostí zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví), nebo vlastníka v katastru sice zapsaného má, ale zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci.

Jednu nemovitost přitom může spoluvlastnit více nedostatečně identifikovaných vlastníků a jeden takový vlastník může vlastnit několik různých nemovitostí. Reálně se tak jedná o 150 559 unikátních nemovitostí, které nemají správně zapsaného vlastníka.

Nemovitosti bez správně zapsaného vlastníka si rozdělí státní instituce

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se při hledání majitelů zaměřuje zejména na ty nemovitosti s nesprávně zapsanými vlastníky, které obcím a krajům brání v rozvoji potřebné infrastruktury či budování volnočasových areálů. 

Úzce spolupracujeme se subjekty místní samosprávy, zejména na úseku evidence obyvatel a správy matrik, i státní správy, například se státními okresními archivy. Celkově jsme ke konci roku 2022 zahájili šetření u 91 029 nemovitostí zapsaných na nedostatečně identifikované vlastníky, z toho se již 50 809 podařilo úspěšně vyřešit. Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu k obnovení dědického řízení, protože vlastník již nežije, uvádí generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí nejpozději do konce letošního roku, připadne nemovitost definitivně do vlastnictví státu. V takovém případě pak ÚZSVM začne tento majetek předávat dalším státním institucím, které ho mohou využít ke své činnosti. Například zemědělská půda nakonec připadne Státnímu pozemkovému úřadu (SPÚ), lesní pozemky zase státnímu podniku Lesy České republiky a podobně. Tyto úřady pak mohou získané pozemky dále pronajímat.

Pokud tedy na poslední chvíli zjistíte, že třeba hospodaříte na pozemku, který jste získali po předcích a není na katastrálním úřadu správně zapsán (což zjistíte podle seznamů ÚZSVM), pak je nejvyšší čas požádat o dodatečné dědické řízení, v rámci něhož notář vloží poznámku do katastru nemovitostí, že řízení probíhá. V tom případě se pak tato nemovitost po 1. lednu 2024 majetkem státu nestane.

Jak se mohlo stát, že pozemek nebo dům není v katastru správně zapsán?

Většinou se jedná o chybné zápisy, které vznikly v době totality, tedy v letech 1948–1989. V průběhu 50. let, kdy probíhalo znárodnění a kolektivizace, byla po určitou dobu úplně zrušena povinnost evidence vlastnictví ve veřejném registru. Až po pár letech se zavedly zjednodušené evidence, které však neodpovídají dnešním požadavkům na správnou zápisu. 

Na tehdejších mapách se například vůbec nezakreslovaly hranice soukromých pozemků, které užívala zemědělská družstva, ale byly uváděny jen jako písemný soubor popisných informací. Proto se například vlastníky, kteří však o tom vůbec nemají tušení, mohly stát právnické osoby, jako například obce, tělovýchovné jednoty a další společnosti, které zase mezitím zanikly, nebo byly zprivatizovány a na část majetku se zapomnělo.

Jak postupovat při hledání možného vlastnictví? 

Začněte nejprve od místa, kde daná nemovitost leží. Na webových stránkách ÚZSVM si najděte záložku Nedostatečně identifikovaní vlastníci, kde si rozkliknete seznam všech položek.

Pokud najdete nemovitost, o které se domníváte, že jste její vlastníci, shromážděte co nejvíce podpůrných důkazů.

Ohlaste se e-mailem ÚZSVM na adresu podatelna@uzsvm.cz. Připojte co možná nejbližší specifikaci nemovitosti a případně také osoby, která ji vlastní.

V případě, kdy současný zápis v katastru říká, že je vlastníkem osoba, která už nežije, pak se budete muset prokázat pravomocně ukončeným rozhodnutím o dědictví.

Pokud však v dědickém řízení nebyla tato nemovitost zahrnuta, pak vám nezbývá než požádat o zahájení dodatečného projednání o dědictví tím, že se obrátíte na soud. Který soud to bude, určuje poslední trvalé bydliště zemřelého vlastníka.

Které doklady potřebujete a kde je najdete

Abyste mohli nechat opravit záznam v katastru nemovitostí, budete potřebovat listiny, které se týkají osob a nemovitostí. V případě osob je nutné najít, nebo nechat si udělat na příslušné matrice opis rodných listů, úmrtních nebo oddacích listů, rozhodnutí z dědických řízení a podobně. 

K identifikaci nemovitostí pak potřebujete kupní smlouvy, směnné smlouvy nebo výpisy z dřívějších pozemkových evidencí. Ty jsou zaneseny v pozemkových knihách, které však nejsou veřejně přístupné. Není možné do nich nahlížet a pořizovat si z nich opisy, výpisy a kopie, ale na žádost vám je vyhotoví katastrální úřad za správní poplatek.

Pokud katastrální úřad neuzná předložené listiny za dostatečné, nebo je nemáte vůbec k dispozici, pak vám nezbude než se obrátit na soud s žalobou o určení vlastnictví. To udělejte i v případě, pokud zjistíte, že je nemovitost v katastru zapsána na jiného vlastníka a domníváte se, že jste skutečným vlastníkem vy. Jiná cesta k nápravě, než přes žalobu o určení vlastníka nevede.

Do kdy se můžete přihlásit o své majetky? 

Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti zapsané na seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků nejpozději do 31. prosince 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem a tento majetek přejde na stát. Po tomto datu byste už museli vlastnický nárok na nemovitost prokazovat pouze pravomocným rozhodnutím soudu.

Zdroj: mesec.cz

NACHYTŘETE SE

Nové články

benefits backgound
DŮVĚRYHODNOST

DŮVĚRYHODNOST

Důvěra se nedá koupit, musíme si ji zasloužit svými činy a výsledky.


Spolehněte se na nás.

BEZSTAROSTNOST

BEZSTAROSTNOST

Zajistíme za vás všechny papíry, oběhneme úřady a zajistíme financování.


Vy žijte

ODHODLÁNÍ

ODHODLÁNÍ

Ne pro nás není odpověď. Hledáme takové řešení, které dává smysl.


Vám i nám.

EMPATIE

EMPATIE

Chápeme vaše problémy i obavy. Pomůžeme vám najít řešení.


Nasloucháme.

KOMPLEXNOST

KOMPLEXNOST

Ten umí to a ten zas tohle. V FND za vás vyřešíme vše co je třeba.


Pod jednou střechou.